Gemeente (8)

Woonbeleidsplan 2014-2019

Als schepen van woonbeleid ben ik trots en tevreden dat de gemeenteraad deze week ons woonbeleidsplan 2014-2019 heeft aangenomen.

In dit plan zetten we uiteen waar we naartoe willen met het woonbeleid, en met het wonen zelf, in het Tielt van nu en van de komende jaren.

De beleidskeuzes op het vlak van wonen hebben ook een belangrijke invloed voor de volgende generaties.

Onlangs mochten we in Tielt de kaap van de 20.000 inwoners overschrijden.

De vastgoedprijzen swingden de voorbije twee legislaturen de pan uit, en er is een tekort aan bouwgrond voor jonge gezinnen die zich in Tielt willen komen vestigen.

Tegelijk zien we dat in de bevolkingsstatistieken het aandeel van zorgbehoevende senioren sterkt toeneemt.

Tijd voor actie dus.

Enkele van onze speerpunten in het beleidsplan:

– slapende bouwgronden wakker maken

– minstens 11,32 hectare nieuwe bouwgrond voorzien door omzetting van reservegebied naar woongebied

– uitbreiding van stedelijk groen, buurtgroen en een stadsrandbos

– uitbreiden van het aanbod aan sociale woningen, niet alleen huurwoningen maar ook koopwoningen voor jonge werkende gezinnen

– een sterkere kwaliteitscontrole op de huurmarkt

– woonzorgzones voor senioren

Voor het volledige woonbeleidsplan: klik hier.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gemeente (7)

Ruimtelijke Uitvoeringsplan “Poelberg en Meikensbossen” beschermt natuur- en landschapswaarde van onze Poelbergomgeving

Als schepen van ruimtelijke ordening en als provincieraadslid is dit een project dat mij bijzonder nauw aan het hart ligt.

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Poelberg en Meikensbossen” dat de natuur- en landschapswaarde in de zone van de Poelberg moet beschermen, gaat haar laatste fase in.

Met dit plan zullen we de natuur en de historische waardevolle zichten in het gebied voor de toekomstige generaties veilig stellen.

Vorige week hebben we het ontwerp besproken in de provincieraad en daar positief geadviseerd.

Gisteren hebben we een info-avond georganiseerd in het stadhuis van Tielt, waarbij inwoners van zowel Tielt als Dentergem werden uitgenodigd.

Het uitvoeringsplan legt de toekomst van een gebied van maar liefst 560 hectaren vast, zijnde de ruime omgeving van Poelberg en Meikensbossen.

De vergezichten en de poelberg met de 17e eeuwse windmolensite zullen als erfgoedlandschap in het plan worden opgenomen en op die manier definitief worden beschermd. Hetzelfde geldt voor de omgeving met de Koortskapel.

Nieuwe landbouwbedrijven zullen in het gebied niet worden toegelaten.  Wel zullen de bestaande hoeves op hun eigen site nog kunnen uitbreiden.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan is juridisch bindend. Er zullen geen bouwvergunningen kunnen worden afgeleverd in strijd met dit ruimtelijke uitvoeringsplan.

Het plan voorziet dat ook kleine landschapselementen zoals knotbomen, hagen en bronnen bewaard worden.

Op vandaag staat in het gebied 0 (!) hectare ingekleurd als bos. Met het nieuwe uitvoeringsplan zal 79 hectare bos worden vastgelegd. Dit met het oog op de verdere uitbreiding van de meikensbossen.

Door de kap voor brandhout tijdens de twee wereldoorlogen en de ontginning ten voordele van landbouwgronden daarna, slonk het bosgebied in het gebied “Poelberg Meikensbossen” tot een schamele 5 hectare.  De voorbije jaren werden de Meikensbossen deels in ere hersteld en het huidige bosdomein telt een 45 hectare. Met het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt nu een verdere uitbreiding tot 79 hectare in het vooruitzicht gesteld. Deze verdere bosuitbreiding zal worden gerealiseerd via een systeem van ruilgrond met de betrokken landbouwers.

Ook de fiets- en wandelrecreatie zal worden versterkt.

We hebben hierop al geanticipeerd door 20.000 euro Europese subsidies voor te behouden voor de aanleg van twee recreatieve paden in het erfgoedlandschap Tielt-Dentergem.

Voor de kaart met afbakening van het gebied: klik hier.

Voor een luchtfoto van het gebied: klik hier.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gemeente (6)

Toekomst van Tielt: uitbreiding van groen, wonen en tewerkstelling

In het najaar loodsen we de afbakening van het kleinstedelijk gebied Tielt door de provincieraad.

Dit wordt de blauwdruk van hoe onze stad er de komende decennia zal gaan uitzien.

We gaan voor uitbreiding van groen en bos, meer woongebied en een uitbreiding van industriezone Noord.

Tielt telt op vandaag slechts acht hectare stedelijk groen, of vier vierkante meter per inwoner. Dit moet minstens 15 vierkante meter per inwoner worden.  We gaan minstens 22 hectare bijkomend recreatief groen en bos ontwikkelen.

We zullen de komende jaren elf hectare woonuitbreidingsgebied omzetten naar bouwgrond. We zullen  daarbij niet zozeer inzetten op appartementsbouw, maar wel op verkavelingsbouw in een kindvriendelijke omgeving, met aandacht voor voldoende groenaanleg.

Met de uitbreiding van de industrie stellen we ten slotte onze tewerkstelling en welvaart veilig. We mogen niet nog eens de historische fout maken van industriële verspreiding en versnippering over drie verschillende plaatsen rond Tielt. Daarom wordt de uitbreiding  geconcentreerd op industriezone Noord.

Een voorproefje van de plannen vind je hier.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Over verouderde wetten

Het parlement doet vandaag een oproep om verouderde wetten af te schaffen.

Misschien kan het hier mee eens beginnen:

Artikel 613 van het Wetboek van Strafvordering dat stelt dat de burgemeester verantwoordelijk is voor de keuken van de gevangenis.

Het decreet van 26 december 1813 betreffende het verdelen van de kaarsen die worden gebruikt bij de begrafenissen en de lijkdiensten.

De besluitwet van 15 december 1917 betreffende de beteugeling van het gesjacher in voorwerpen aangekocht in de magazijnen of kantines van het leger.

Het decreet van 26 juni 1790 betreffende de weilanden waarvoor het recht van stoppelweide geldt.

Het decreet van 20 maart 1792 betreffende de wijze waarop de doodstraf moet worden uitgevoerd.

De ordonnantie van 3 maart 1764 van Keizerin-Koningin Maria-Theresia houdende reglement voor het toezicht op en het onderhoud van de wegen, bruggen en aquaducten in Vlaanderen.

[fb_button]

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gemeente (5)

Het stadsbestuur is niet te spreken over een verplichte investering van 780.000 euro voor de renovatie van de Onze-Lieve-Vrouwkerk en de 650.000 euro werkingskosten. De vorige bestuursploeg nam deze cijfers op in de meerjarenplanning en daar kan de huidige coalitie niet van onderuit.

Toen de meerjarenplanning voor de kerkfabrieken in 2007 op de gemeenteraad kwam, lieten toenmalige oppositiepartijen sp.a. en Open Vld zich al kritisch uit en stemden tegen. De CD&V-meerderheid drukte de plannen er toen toch door. Met de huidige afrekening tot gevolg.

Ik twijfel niet aan de zingeving van het geloof, maar we moeten die kosten durven in vraag stellen. In tijden waarin kerken stilaan leeglopen, is het niet verantwoord om zulke cheques uit te schrijven.

(Het Laatste Nieuws)

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gemeente (4)

Vanavond installatievergadering van de politieraad politiezone regio Tielt.

Ik zal er een paar oude bekenden, maar ook heel wat nieuwe gezichten tegenkomen.

Het begin van een nieuw verhaal.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Beslissing Raad voor Verkiezingsbetwisting Tielt

Vandaag om 15u00 heeft de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de klachten van CD&V Tielt ongegrond verklaard.

Voor de volledige tekst van het vonnis: klik hier.

Volgende passage over de klachten is veelzeggend:

“het uiten van louter vage vermoedens die op geen enkele wijze ook maar een begin van waarschijnlijkheid genieten, laat staan bewezen, worden.” (eigen onderlijning)

Politiek is ook: waardig leren omgaan met winst en verlies.

[fb_button]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Raad van State

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet legt de federale regering deze maand haar plannen voor om de Raad van State te hervormen. Het ligt in de bedoeling het administratief rechtscollege zo bij te sturen dat het preciezer kan werken en niet steeds meteen moet overgaan tot een volledige nietigverklaring.

Voor wie meer wil weten over deze hervormingsinstrumenten: zie de tekst van mijn openingsrede van september 2012 bij de opening van het gerechtelijk jaar: hier klikken. Op eenvoudige vraag ook gratis te verkrijgen in boekvorm (mailen naar info@simonbekaert.be)

Een samenvatting van de openingsrede vind je terug op de website van de Gazet van Antwerpen en in de juristenkrant.

Het belangrijkste wapen tegen fouten in beslissingen en procedures is vandaag de nietigverklaring, wat al vaker grote infrastructuurwerken doorkruiste.

Het instrumentarium moet verfijnd worden. Zo zou de Raad van State de mogelijkheid krijgen vormfouten te laten rechtzetten. Is een vormfout onherstelbaar, dan zou de Raad van State ook de kans krijgen zelf instructies door te geven aan de overheid om gelijkaardige fouten in de toekomst te vermijden.

Is vernietiging toch de enige mogelijkheid, dan zou de Raad na de hervorming ook kunnen bepalen welke onderdelen van een bestuurlijke beslissing gehandhaafd kunnen blijven, waardoor alweer niet de hele beslissing in de prullenmand moet.

[fb_button]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gemeente (3)

Nieuwe stadsbestuur periode 2013-2018 voorgesteld

Deze morgen hebben we in de lokale pers onze nieuwe bestuursploeg voorgesteld.

Met sp.a. Tielt leveren we in het nieuwe stadsbestuur 4 van de 6 schepenen en de OCMW-voorzitter.

Zelf zal ik als eerste schepen de bevoegdheden ruimtelijke ordening en stedenbouw, wonen, sociale huisvesting, energieloket, en sport voor mijn rekening nemen.

Plus: de projectbevoegdheid herdenking wereldoorlog I. In december leg ik de eed af als provincieraadslid, en we zullen via die weg heel wat provinciale subsidies naar Tielt kunnen halen om er een groot evenement van te maken.

De voltallige ploeg:

Burgemeester: Els De Rammelaere (N-VA)

Eerste Schepen: Simon Bekaert (Sp.a)

Tweede Schepen: Veerle Vervaeke (VLD)

Derde Schepen: Birger De Coninck (Sp.a.)

Vierde Schepen: Bart Biebuyck (VLD)

Vijfde Schepen: Margot Baekelandt (Sp.a.)

Zesde Schepen en OCMW-voorzitter: Guido Mehuys (Sp.a.)

Het kartel dat sp.a. met groen is aangegaan voor de verkiezingen zetten we ook na de verkiezingen verder.

Een gedetailleerd overzicht van de bevoegdheden vind je ondermeer hier.

[fb_button]

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gemeente (2)

Voor de cijferaars onder ons:

In Kortrijk beklaagt de nieuwe stadscoalitie er zich de afgelopen dagen over dat ze een schuld van 11 miljoen euro  zal moeten wegwerken.

In Tielt staan we voor een gelijkaardige uitdaging. Met een totale schuld van maar liefst 43 miljoen euro, is de gemiddelde schuld per inwoner de afgelopen 6 jaar gestegen tot 2.200 euro/inwoner.

Een onaangename erfenis, en een grote uitdaging voor onze nieuwe bestuursploeg.

Onze gemeente beschikt wel nog over een financiële reserve van een kleine 13 miljoen euro, waarmee we over een marge beschikken voor de meest dringende projecten.

Maar net zoals in Kortrijk, zal het ook hier zaak zijn de komende jaren een afweging te maken tussen de juiste projecten, investeringsuitgaven verstandig te spreiden in tijd, en een gezond financieel beleid te voeren in het belang van àlle inwoners.

Wordt vervolgd…

 [fb_button]

Posted in Uncategorized | Leave a comment